فراخوان استعداد یابی


چهارشنبه, 10 آبان 1402 166

فراخوان استعداد یابی

فرصتی برای شکوفایی، فرصتی برای دیده شدن

دانشجویانیکه به مهارت های ذیل علاقه مند هستند و یا استعداد دارند می توانند جهت نام نویسی به آدرس b2n.ir/estedadpgu مراجعه نمایند.

مهارتها: دینی ،قرآنی/رسانه ای/علمی و فناوری/هنری ادبی/ورزشی

شماره تماس :۲۳۲۷-۲۰۹۰-۲۰۸۹-۰۷۷۳۱۲۲

مهلت نام نویسی: پایان آبانماه ۱۴۰۲ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس

آدرس کانال مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه: ایتا :eitaa.com/farhangipgu