مراسم آیین دانشجویان نوورود


دوشنبه, 01 آبان 1402 140

ساعت 14 سالن رازی دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی