تجمع دانشگاهیان دانشگاه خلیج فارس


چهارشنبه, 26 مهر 1402 136

ساعت 10 صبح سکوی شهداء دانشگاه