مراسم استقبال از دانشجویان نوورود


شنبه, 22 مهر 1402 127

مراسم استقبال از دانشجویان نوورود روز شنبه 22 مهر 1402 ساعت 7:15 صبح درب اصلی دانشگاه