انتخاب انجمن علمی دانشجویی شیمی به عنوان انجمن شایسته تقدیر ویژه


یکشنبه, 26 شهریور 1402 176

در حاشیه برگزاری هفتمین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی کشور و در حضور جناب آقای صالح نیا نماینده وزارت علوم و مسولین دانشگاه رازی کرمانشاه، انجمن علمی دانشجویی شیمی محض دانشگاه خلیج فارس به عنوان تنها انجمن شایسته تقدیر ویژه کشور در بین ۲۷ انجمن علمی دانشجویی شیمی سراسر کشور انتخاب گردید. تاکنون انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان انجمن برتر، انجمن خلاق و انجمن شایسته تقدیر ویژه انتخاب و دارای مقام و تقدیرنامه می‌باشد. 
امید است زین پس مثل همیشه با همه توان و ظرفیت، برنامه‌های بهتر و جذاب‌تری برگزار کرده و باز هم افتخاری برای دانشگاه خلیج فارس باشیم.