تقدیر از کارکنان مجموعه فرهنگی دانشگاه


ﺳﻪشنبه, 21 شهریور 1402 192

با توجه به فعالیتهای متعدد کانونها و تشکلها و انجمنهای علمی و حمایت تمام و کمال کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس در یکسال تحصیلی گذشته تا کنون از ایشان توسط معاونت و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.