پویش نذر قربانی


جمعه, 16 تیر 1402 107

اولین سال پویش نذر قربانی در دانشگاه خلیج فارس  توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می شود.

قصد داریم امسال در صحن دانشگاه خلیج فارس قربانی انجام بدیم و اولین قدمی باشد که دانشگاه این کار رو انجام می دهد و در سالهای آتی این کار خیر را انجام دهد و در بین نیازمندان دانشگاه و شهر بوشهر توزیع و تقسیم نماید.