وبينار " شهرسازي اسلامي "


یکشنبه, 20 فروردین 1402 135

يك شنبه 20 فروردين ماه 1402 ساعت 16:30 بصورت مجازي به همت انجمن علمي دانشجويي شهرسازي

(لینک برگزاری: https://meet.pgu.ac.ir/b/arc-x6y-6yn-rwg)