نخستین نشست از سلسله نشست های میراث ساسانی در غرب ایران


دوشنبه, 12 آبان 1399 180

نخستین نشست از سلسله نشست های علمی میراث ساسانی در غرب ایران روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1399 ساعت 21 بصورت مجازی درآدرس اینستاگرام sbu_history توسط انجمن علمی دانشجویی تاریخ برگزار می گردد.