بزرگداشت 13 آبان


دوشنبه, 12 آبان 1399 237

بازخوانی واقعه تسخیر لانه جاسوسی با حضور دکترهاشم پوریزدان پرست دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (از دانشجویان پیرو خط امام که در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نقش داشته است) روز دوشنبه 12آبان ماه 1399 ساعت 21 بصورت مجازی در لینک www.b2n.ir/069149 توسط بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار می گردد.