پیاده روی دانشگاهیان


ﺳﻪشنبه, 18 بهمن 1401 153

همایش بزرگ پیاده روی دانشگاهیان ، همراه با جوایز ارزنده
زمان : چهارشنبه 19 بهمن ماه ساعت 8 صبح
محل شروع پیاده روی : از شهدای خوشنام شغاب تا شهدای خوشنام دانشگاه خلیج فارس
وسیله رفت ساعت 8 صبح درب اصلی دانشگاه مهیا می باشد.
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خلیج فارس