گفتگوی زنده با موضوع: سرمایه داری و محیط زیست


چهارشنبه, 28 آبان 1399 181

گفتگوی زنده در صفحه اینستاگرام انجمن اسلامی دانشجویان با موضوع: سرمایه داری و محیط زیست با حضور کاوه حق پرست روز شنبه 1 آذرماه 1399 ساعت 19 برگزار می گردد.