سيد ميثاق هاشمي
مدیر مسئول

محمدعلي دشتي نژاد
سر دبیر