ابوالفضل زرين فر
مدیر مسئول

راضيه درياييان
سر دبیر