مسعود مهدي پور
مدیر مسئول

مريم سادات طبايي
سر دبیر