حسين رحيمي نژاد شيرازي خوب
مدیر مسئول

مهدي حسيني خواه
سر دبیر