رضا غلامي
مدیر مسئول

غلامعباس دهقان خليلي
سر دبیر