بسمه تعالی 

به یاری خدای متعال انشاءالله فعالیت بسیار مفیدی برای دانشجویان مهندسی مکانیک انجام خواهیم دادهادي فولادي هليله
شورای مرکزی