تا بدان جا که ما و معماری، به کمال برسد، در کنارتان خواهیم بود...؛ ما را در اینستاگرام به نشانی saa.pgu@، پی بگیرید...؛ منتظرتان هستیم... .علي اکبر قاسمي حسين ابادي
دبیر

کوثر دشتي زاده
شورای مرکزی

محمدمهدي محب عليزاده
شورای مرکزی

محمدرضا طاوسي اردکاني
شورای مرکزی

پرديس عربي
شورای مرکزی

مهرزاد نظري
شورای مرکزی

ميکائيل طاهرزاده
شورای مرکزی

حیاط مرکزی عمارت نوذری دانشکده هنر و معماری
حیاط ورودی دانشکده هنر و معماری
حیاط مرکزی اصلی دانشکده هنر و معماری
طبقه دوم دانشکده هنر و معماری
ورودی حیاط پشتی دانشکده هنر و معماری
حیاط پشتی دانشکده هنر و معماری
فضای داخل آتلیه ها و کلاس های دانشکده هنر و معماری
فضای داخل آتلیه ها و کلاس های دانشکده هنر و معماری
فضای داخل آتلیه ها و کلاس های دانشکده هنر و معماری
فضای داخل دفاتر اداری دانشکده هنر و معماری
فضای داخل نگارخانه دانشکده هنر و معماری
فضای داخل عمارت نوذری دانشکده هنر و معماری