زهرا بناني سروستاني
شورای مرکزی

مريم مفتون
دبیر

غزل نسيميان
شورای مرکزی

راضيه درياييان
شورای مرکزی