مژگان باقري
شورای مرکزی

زهرا الربيعي
شورای مرکزی

زهرا رئيسي
شورای مرکزی

سيما محمدي اشياني
دبیر

نگار سياوشي عباسي
شورای مرکزی

سارا بحراني
شورای مرکزی

بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتابداری نیست؛ چرا کـه کتاب، مایه آرامش روحی انسان و کتابدار ضامن سلامت کتاب ها اسـت. کتاب سالم همدمی اسـت کـه اندوه انسان را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و بـه او حکمت هاي‌ جان پرور می آموزد و بـه همین دلیل کتابدار قابل احترام اسـت روز جهانی کتابدار مبارک.