انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
سال تاسیس 1393

اعضای شورای مرکزی انجمن

سید علیرضا هاشمی  :   دبیر انجمن

محمد عرفانی کیا  :   نائب دبیر انجمن

سپیده رمضانی

زهرا علیزاده

فیضیه هوشمند

فاطمه حبیبی فرد

فاطمه عبادی

 

اهداف

 حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی

تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند

فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعي علمي

بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاریسيدعليرضا هاشمي
دبیر

محمد عرفاني کيا
شورای مرکزی

سپيده رمضاني ريزي
شورای مرکزی

زهرا عليزاده
شورای مرکزی

صبا راياني
شورای مرکزی

فيضيه هوشمند
شورای مرکزی

فاطمه حبيبي فرد
شورای مرکزی

فاطمه عابدي
شورای مرکزی