انجمن علمی دانشجویی تاریخ سال تاسیس : 1380 تعداد اعضا شورای مرکزی : 6محمدرضا رضائي شکروئي
شورای مرکزی

دانيال اب ياري
دبیر

فاطمه قهرماني
شورای مرکزی

ابوالفضل خوشي
شورای مرکزی

علي نورالديني
شورای مرکزی

مائده بوالي
شورای مرکزی

الهه حسن ابراهيمي
شورای مرکزی

فاطمه ايماني فرد
شورای مرکزی

زهرا سروري
شورای مرکزی