محمد دهقان حسامپور
دبیر

ابوالفضل تشکري
شورای مرکزی

مصطفي محمدشاهي
شورای مرکزی

غزل حافظي
شورای مرکزی

سيده راحله ساجدي
شورای مرکزی

فاطمه بارگاهي
شورای مرکزی

حضور دکتر مهرآیین در دانشگاه خلیج فارس در سال 94 با موضوع غرب،در درون ما و بیرون ما
حضور دکتر جواد کاشی مراسم 16 آذر سال 98
حضور دکتر مصباحیان در سال 98
مراسم دکتر مصباحیان