پوران پناهي راد
دبیر

سيدعباس علوي برازجاني
شورای مرکزی

الهه اقائي
شورای مرکزی

وحيد بهمياري
شورای مرکزی

غزل شيرواني
شورای مرکزی

ابوالفضل باقري
علی البدل

ارسلان عبدعلي پور
علی البدل